مورد وكالت : اجاره دادن هر يك از املاك موكل تحت هر پلاك ثبتي كه باشد با آب و برق و گاز و تلفن منصوبه بهر شخص حقيقي يا حقوقي و بهر مدت و بهر مال الاجاره و اجرت المثل و بهر شرط و بدون حق انتقال بغير و با هر الزام و اخذ مال الاجاره ها و اجرت المثل ها و ساير وجوه تحت هر عنوان و اخذ اجور سپرده شده در ثبت يا اجراي ثبت و واريز به حساب موكل و تحويل دادن مورد اجاره به مستاجر و تنظيم و امضاء سند رسمي اجاره و احتمالا اصلاحيه آن و اجراي صيغه اجاره و اخذ اسناد و قبوض اقساطي رسمي با حق فسخ , اقاله , تكرار , تمديد , تجديد , تعديل و تخليه و تحويل گرفتن ولو باصدور اجرائيه و با حق مراجعه به ادارات دارائي ، شهرداري ، ثبت اسناد و املاك ، تامين اجتماعي ، شركتهاي برق و آب و گاز و مخابرات و ساير ارگانها و ادارات و تقاضا و اخذ هرگونه استعلام ،گواهي و مجوز و موافقت و مفاصاحساب لازم و تشكيل پرونده و دادن رسيد و گواهي امضا فرمهاي لازمه و امضاء ذيل اوراق و دفاتر مربوطه و انجام كليه اموري كه از هر حيث مستلزم انجام مورد وكالت باشد با انجام تشريفات قانوني و اداري مربوطه . حدود اختيارات : وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت با حق توكيل به غير ولو كرارآ جزئاً يا كلاً داراي اختيار مي باشد . مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثراست .