پیش نویس تعهد - اقرار- رضایت نامه
پیش نویس را تکمیل و مدارک را ضمیمه نمایید .
گام 1 از 11

تعهد غیر مالی تعهدی ست که در آن نقل و انتقال مال وجود نداشته باشد. 

هر تعهد دارای دو طرف دارد:

الف – متعهد یا مدیون یا بدهکار که انتقال مال، انجام کار یا عدم انجام کاری را بر عهده گرفته است.

ب- متعهد له یا داین یا طلبکار که از انجام تعهد سود می برد.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.