قابل توجه متقاضیان محترم گواهی امضای الکترونیکی و مهر سازمانی:

  1. مراحل ثبت نام و ثبت درخواست گواهی الکترونیکی بصورت غیر حضوری:
  2. حضور شخص متقاضی در دفتر با به همراه داشتن کد رهگیری و مدارک شناسایی الزامی است .
  3. در خصوص اشخاص حقوقی حضور صاحب امضای مجاز شرکت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی که صاحبان امضاء درآن مشخص باشد الزامی است .
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی