مــــــــصالـح:  

مـــــــتصالــح: …

مـــورد مصالــحـه: کلیه حقوق شرعیه و عرفیه و محققه و فرضیه و محتمله و قطعیه مصالح ناشی از یک فقره گواهی قبض پرداخت علی الحساب هزینه سفر حج ……… به شماره ……..  که در مورخه ………  به مبلغ ……… ریال به بانک ملی ایران شعبه …….  کد ……. شهرستان ….. واریز شده است و بنا به اقرار متصالح فیش موصوف در تحویل وی می باشد و متصالح به موجب این سند قائم مقام قانونی مصالح شناخته شده و می تواند برابر مقررات و ضوابط سازمان حج و زیارت استفاده های شرعی و قانونی را از تسهیلات و مزایای فیش مذکور به عمل آورد و از هر حیث و بابت جانشین و قائم مقام قانونی مصالح گردیده و تمامی مدارک مربوطه نیز به متصالح تسلیم گردید.

وجه الـــــصـلح : مبلغ …… ریال که بااقرار مصالح تماماً و نقداً به وی پرداخت گردید.کلیه شرایط صحت صلح اعم از قبض و اقباض و صیغه عقد بنا به اظهاره اجراء و کافه خیارات احتیاطاً از طرفین سلب و ساقط گردید.

مورد صلح : كليه حقوق فرضيه ومتصوره مصالح از حق الامتياز وحق التاليف وحق التصنيف تمامي آثار مكتوب ومجموع مقالات وداستانهاي كوتاه ونمايشنامه ها ورمان هاي تاليفي اعم از از اينكه چاپ گرديده ويا درآينده منتشر خواهد شد بطوريكه هيچگونه حقي وحقوقي در مورد صلح براي مصالح باقي نمانده باشد وهمگي متعلق به متصالح مرقوم بوده ومتصالح از هر جهت وهر بابت قائم مقام قانوني مصالح در استفاده از مورد صلح ميباشد وحق دارد از تمامي مزاياي قانوني وشرعي آن بهره مند شود وكليه مدارك نرم افرازي آنها را در اختيار دارد مبلغ مال الصلح : مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه رايج كه به اقراره تسليم مصالح گرديده است . اسقاط كافه خيارات خصوصا خيارات جاري در صلح از طرفين به عمل آمد ومصالح ضمن العقد تا ده سال كامل خورشيدي ضامن كشف فساد شرعي وقانوني مورد صلح بوده و متعهد است درصورت كشف خلاف علاوه بر رد المال الصلح در يافتي ازعهده خسارات وارده به اشخاص حقيقي وحقوقي برآيد ومسئوليت انجام اين صلح به عهده مصطلحين مي باشد

مورد مصالحه: كليه حقوق واقعي، عيني،حقيقي، تصرفي، فرضي و احتمالي مصالح ناشي از حقوق متصوره نسبت پروانه اكتشاف شماره …..مورخ ……..متعلق به مصالح بنحويكه پس از اين ديگر هيچ حقي از حقوق مزبور در مورد صلح براي مصالح باقي نيست و همه آن حقوق در مورد صلح متعلق به متصالح است و متصالح اقرار به تصرف نمود.

بداهتا نامبرده مجاز و مختار و مبسوط اليد و مطلق العنان است كه هر نوع دخل و تصرف مالكانه مشروع و قانوني را بنمايد و هر نوع عمليات اداري، قانوني و توليدي را رأسآً انجام دهد.

مال الصلح: مبلغ………….ميليون ريال وجه رايج كه حسب الاظهار تماماً و نقداً به مصالح تأديه گرديده باقراره كليه شرايط صلح قطعي اعم قبض و اقباض و صيغه باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است. بخشنامه شماره 130/184010/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شد مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد. اين سند با حضور متصالحين مسبوق الاشاره و با مسئوليت تامه و كامله آنان و با قبول و پذيرش مسئوليتهاي مترتبه از هر حيث و جهت توسط نامبردگان، تنظيم و تحرير گرديد. مضافاً به اينكه ضمن العقد موضوع سند تنظيمي، طرفين حق هرگونه ادعا و اعتراضي را ولو در آتيه از خود در رابطه با مورد مصالحه و صلح سلب و ساقط نمودند. ضمنا متصالح و صاحبان امضاي مجاز شركت ضمن اين سند متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و مصالح نيز اقرار مي نمايد از محل پروانه فوق الذكر به هيچ يك از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بدهكار نمي باشد و هيچگونه وكالتنامه اي به غير نداده است . اين سند به استناد نامه شماره …………….. مورخ …………….. سازمان صنعهت ، معدن و تجارت …………. تنظيم گرديده است .

موردصلح : تمامي حقوق مصالح اعم از متصوره ، ممكنه ،عينيه وفرضيه و غيره نسبت به كالاي موضوع قبض رسيد وارده به انبار بشماره ………………………………………………………………با جميع توابع آن بهركميت وكيفيت و بهراسم ورسم بنحوي كه براي مصالح حقي وادعايي بر موردصلح باقي نباشد كلاً متعلق حق متصالح بوده به نامبرده واگذار ميگردد و متصالح قائم مقام مصالح در هرگونه استيفاء منافع ونيز تغييرنام پرونده بنام خود ميباشد. مال الصلح : باظهار متعاملين …………………………………………………………………………… ريال وجه رايج كه تسليم مصالح باقراره گرديده است اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيارغبن از طرفين بعمل آمد ومسئوليت انجام معامله با خود متعاملين ميباشد و متصالح با اقرار به تصرف مورد صلح ،پرداخت هرگونه بدهي دولتي آنرا تعهد نمود. مصالح ضمن العقد متعهد گرديد در صورت كشف فساد در مورد صلح از حال تا ده سال شمسي علاوه بر رد مال الصلح از عهده غرامات وارده بر متصالح نيز بر آيد مفاد بند دوم بخشنامه شماره 130/10 – 14/1/58 ثبت كل به متصالح تفهيم و نامبرده با اعلام موارد مذكوردراين بخشنامه بمسئوليت خود بانجام معامله اقدام نمود.

مورد صلح: عبارتست از تمامي حقوق تملكي ، عيني، حقيقي، واقعي،فرضي ، احتمالي و متصوره مصالح ناشي از گواهي نامه ثبت علامت به شماره سريال —- و شماره ثبت —- مورخ —- مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص كلمه —- طبق نمونه گواهي ثبت شده مذكور با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه بدون استثناء چيزي از آن بطوري كه هيچگونه حق و ادعائي تحت هر نام و عنوان و از هر حيث و بابت براي مصالح باقي نماند را بموجب اين سند به متصالح صلح نمود ومتصالح از هر جهت قائم مقام قانوني مصالح نسبت به مورد صلح ميباشد و متصالح ميتوانداز كليه مزاياي مترتبه مورد صلح بهره مند گردد و از مورد صلح استيفاي منفعت نمايد.
مال الصلح : با توافق و تراضي متصالحين مال الصلح مبلغ —- وجه رايج تعيين و تقويم گرديد كه تماماً و نقداً تسليم مصالح باقراره گرديده است. حسب الاقرار مصالح مورد صلح را قبلاً به هر نحو ممكن به غير واگذار نگرديده است و مصالح مسئول كشف هرگونه فساد احتمالي در اين خصوص ميباشد و مصالح متعهد با تاديه و پرداخت هر گونه ديون و بدهي هاي احتمالي مورد صلح تا زمان ثبت اين سند گرديد ، بديهي است در غير اينصورت متصالح مي تواند با ارائه قبوض مثتبه آنرا از مصالح مطالبه و وصول نمايد، همچنين كليه خيارات قانوني خصوصاً خيارغبن فاحش باعلي مرتبه از متصالحين سلب و ساقط گرديد.
اين سند باستناد نامه شماره —– مورخ —– صادره از اداره ثبت علائم تجاري تنظيم گرديد، ضمناً مصالح بموجب اين سند متعهد گرديد چناچه عين يا مشابه مورد صلح را طي سوابق ديگري به ثبت يا به تقاضاي ثبت رسانيده باشد به متصالح منتقل نمايد، همچنين متصالح نيز متعهد گرديد جهت ثبت تغييرات به اداره ثبت علائم تجاري مراجعه نمايد.

مورد صلح: حق انتفاع از ششدانگ ………………………………….. به شماره فرعي از اصلي واقع در بخش
با انضمام پاركينگ قطعه ………………………… و انباري قطعه ………………………………… واقع در باتمام توابع شرعيه و لواحق عرفيه تا زمانيكه متصالح زنده است. حدود و حقوق ارتفاقي آن به موجب سند مالكيت به شماره چاپي است كه در صفحه دفتر ذيل شماره بنام مصالح ثبت و صادر شده است به انضمام آب شماره و برق شماره و گاز شماره منصوبه كه ملك‌مذكور تحويل متصالح گرديد تا مادام‌الحيات از منافع آن استفاده نمايد.

مال‌الصلح: مبلغ ………… ريال تمام رايج كه تسليم مصالح گرديد و مشاراليه اقرار به وصول نمود.

هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات و مصرف آب و برق و گاز منصوبه به عهدة متصالح است.

خيارات موجبه بر فسخ از طرفين ساقط و صيغه جاري شد و مصالح ضامن كشف فساد در مورد صلح مي‌باشد كه در صورت بروز، علاوه بر ردّ مال‌الصلح از عهده غرامات وارده برآيد. منافع رقبة مذكور قبلاً به كسي واگذار نشده است و گواهي شماره سرمميزي شماره

اداره ماليات‌هاي و پاسخ استعلاميه شماره ثبت ملحوظ شد.

كليه حقوق واقعي و حقيقي, عيني, تملكي, تصرفي و احتمالي و فرضي مصالحين ناشي از سهم الشركه نامبردگان در شركت …………. با مسئوليت محدود به شماره ثبت …………………. در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري تهران و بشناسه ملي ………………………..كه مقدار و ميزان آن عبارت است از تعداد …………….سهم الشركه مصالحين در شركت فوق الذكر با جميع امتيازات و آثار مترتبه و ناشيه بدون استثنا چيزي بنحوي كه پس از اين ديگر هيچگونه حقي از حقوق مزبور براي مصالحين در مورد صلح باقي نيست و همه آن حقوق در مورد صلح متعلق به متصالحين است و متصالحين باقراره مورد مصالحه را متصرف گرديده و آنرا قبض نموده است.

مال الصلح مبلغ: …………………….. ريال وجه رايج معادل ارزش اسمي مورد مصالحه كه باظهاره تماما و نقدا به مصالحين تاديه و تسليم گرديد و باقراره كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از صيغه و قبض و اقباض وغيره اجراشده و به احتياط كافه خيارات خصوصا خيار تدليس و خيار غبن هر چند فاحش از متعاقدين مرقوم اسقاط گرديد و در صورت بروز و كشف هر گونه فساد در مورد صلح , مصالحين عهده دار پرداخت غرامات وارده به متصالحين ازحال الي ده سال شمسي علاوه بر رد وجه المصالحه بر متصالحين گرديدند.

 متصالحين اقرار نمودند كه مصالحين از افراد ممنوع المعامله نبوده و در غير اين صورت اظهار نمودند كه دولت حق دارد مورد معامله ويا معادل ارزش واقعي آنرا از اموال ايشان ضبط نمايد و مسئوليت انجام معامله از هر جهت بعهده طرفين مي باشد .ضمنا متصالحين صريحا اقرار به آگاهي كامل از وجود شركت موصوفه و دارائيها و بدهيها و مطالبات آن شركت نموده اند و اين سند باستناد نامه شماره …………………. مورخ …………………….. اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران و گواهي هاي شماره …………….. و …………………. و ……………… و …………………… مورخ ……………………… اداره كل امور مالياتي غرب تهران و صورتجلسه مورخ …………. مجمع عمومي فوق‌العاده شركت فوق الذكر تنظيم گرديد.

ضمن سند مصالحين به متصالحين وكالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري براي امضاء ذيل دفاتر نقل و انتقال مربوطه اقدام نمايد و لزوم مراتب ثبت انتقال در دفتر اداره ثبت شركتها به متصالحين تذكر داده شد و مسئوليت عدم رعايت آن با متصالحين مي‌باشد.

پیش نویس اسناد صلح
پیش نویس را تکمیل و مدارک را ضمیمه نمایید .
گام 1 از 5
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی