مورد وكالت با رعايت جميع جهات قانوني و ارائه مدارك مثبته و مورد نياز و در صورت فقد و ردع قانوني مراجعه به كليه موسسات مالي و اعتباري و بانك ها و عند الزوم دوائر و مقامات مربوطه آنها و هر يك از دفاتر اسناد رسمي و در رهن ووثيقه قراردادن پلاك ثبتي فوق الذكر ملكي موكل به نشاني ……………………….بنفع موكل يا هر شخص حقيقي و حقوقي ولو خود وكيل با متعلقات ولو احق و توابع و لوازم و منضمات و حقوق و نمائات آن بدون استثناء چيزي فقط و منحصرا به منظور اخذ و دريافت هر نوع تسهيلات و ضمانتنامه تحت هر اسم و عنوان و انعقاد و امضاء هر گونه عقد و عمليات بانكي و حقوقي و مالي و اعتباري در اين خصوص و بهر مدت و مبلغ و قيد و شرط و قبول كليه شرايط مورد نظر و سپردن هر نوع تعهد و قيام و اقدام بتمامي تشريفات با حق دريافت و پرداخت وجه تسهيلات و خدمات و قبول كليه قيود و شرط و تعهدات سند رهني و هر نوع سند تنظيمي و وكيل و وصي قرار دادن بانك جهت وصول مطالبات و تسهيلات و خدمات اعطائي و اعطاي اختيارات لازمه به آنها و حضور در دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم و امضاء ذيل سند و ثبت دفتر مربوطه و قيام و اقدام به تمامي تشريفات لازمه و افتتاح حساب و گشايش اعتبار اسنادي و برداشت از حساب افتتاحي تعيين شده در رابطه با مورد وكالت و انجام كليه امور و مراحل بانكي و قانوني و اداري و مالي و اعتباري من البدو الي الختم و عند الزوم پرداخت بدهي ها و مطالبات بانك و موسسه و شركت و صندوق و شخص حقوقي معطي تسهيلات و خدمات و فك رهن نمودن و تنظيم و امضاء هر نوع سند اعم از رهني ، متمم، قراردادو تمديد مدت و افزليش مبلغ و اقرارنامه و فسخ نامه بهر نحو و ترتيب بجاي موكل و با حق مراجعه به تمامي مراجع و مقامات ذيربط جهت انجام كليه امور اداري و قانوني مال/ اموال موصوف و انجام كليه مكاتبات و مراودات مورد نياز به منظور ترهين و در وثيقه گذاردن آنها و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تاديه كليه هزينه ها و مخارج و عوارض و ماليات و قيام و اقدام بتمامي تشريفات مورد لزوم و اخذ كليه اسناد و مدارك و امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات بنحويكه نيازي به حضور امضاي مجدد و ثانوي موكل مرقوم نباشد حدود اختيارات : وكيل مرقوم حق انجام موارد وكالت را دفعتا واحده او بكرات دارا بوده و نيز حق امضاء كليه اسناد و دفاتر و اخذ وجه و استرداد آن و بطور كلي كليه اقدامات و عمليات و تشريفات لازمه براي انجام مورد وكالت رادارد و امضاء وكيل در كليه موارد بمنزله امضاء موكل و داراي همان اعتبار و نفوذ خواهد بود و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است.