مورد وكالت : با رعايت جميع جهات قانوني و ارائه مدارك و اسناد مثبته و مورد نياز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانوني مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و شركت و اداره مخابرات ، آب و فاضلاب، برق و گاز و ديگر ادارات و مراجع ذيربط تحت هر عنوان و اسم و حسب مورد اقدام در خصوص ثبت نمودن و اخذ و دريافت و قبول انتقال هر تعداد خط و رشته و انشعابات و اشتراك و امتيازات تلفن ، آب،و برق و گاز تحت هر مشخصه و خصوصيت و شماره تعيين و معلوم شده توسط شركت ها و ادارات مخابرات آب و فاضلاب،برق و گاز باجميع امتيازات وودايع و سپرده ها ولو در قالب عقد صلح به نام و براي موكل و تاديه بهاء و وجوه و تحويل گرفتن گوشي و كنتورهاي مربوطه و وصل و نصب نمودن آن ها در رقبه و ملك موكل به نشاني عرفي ومكاني به پلاك ثبتي فوق الذكر كه اسناد و مدارك و خصوصيلت آن را خود وكيل تعرفه و اعلام مي كند و انجام كليه امور اداري و قانوني مورد نياز و پرداخت بها و قيمت و وجوه مورد نياز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب هاي مربوطه و تاديه كليه هزينه ها و مخارج و تشكيل پرونده و تعقيب و پيگيري پرونده ها متشكله و انجام كليه مكاتبات و مراودات مورد نياز و اتخاذ هر گونه تصميم به جاي موكل و سپردن هر گونه تعهد و دادن هر نوع رسيد و امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و مدارك و نوشتجات مربوطه به نحوي كه نيازي به حضور و امضاء مجدد و ثانوي موكل مرقوم نباشد. حدود اختيارات : وكيل مرقوم باحق توكيل غير داراي اختيار ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است