موردوكالت : با رعايت جميع جهات قانوني وارائه مدارك و گواهي هي مثبته و مورد نياز تحت هر اسم و عنوان و در صورت رفع تمامي معاذير اداري و قانوني مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك ، بانك مسكن و ديگر ادارت و مراجع ذيربط و ذيمدخل جهت انجام كليه امور اداري و قانوني و بانكي مورد نياز راجع به پلاك ثبتي فوق الذكر و با جلب موافقت و اخذ رضايت مكتوب بانك ياد شده و با پرداخت و تاديه كليه بدهي هاي موكل و مطالبات مرتهن و دائ مزبور و يا در صورت عدم جلب موافقت بانك مرتهن و دائن با حضور در دواير اجراي ثبت و پرداخت و تاديه كليه مطالبات مرتهن و دائن در صندوق ثبت ، اقدام در خصوص فك رهن نمودن از رقبه ياد شده و تنظيم و امضاء سند اقرار و فسخ و فسخ نامه از جانب موكل موضوع سند رهني شماره ………….. مورخ ……………. دفتر اسناد رسمي شماره …………………. و انجام كليه امور و مراحل بانكي و ثبتي مورد نياز من البدوالي الختم و امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد ومدارك و دفاتر و نوشتجات مربوطه به نحوي كه نيازي به حضور و امضاء مجدد و ثانوي موكل مرقوم نباشد. حدود اختيارات : وكيل مرقوم درانجام تشريفات قانوني مورد وكالت باحق توكيل غيرداراي اختيار مي باشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است .