شما می توانید جهت تسریع در امورنسبت به تکمیل فرم پیش نویس سند در ذیل همین صفحه اقدام نمایید .

 


وکالت فروش ملک

موردوکالت :انجام  کلیه اموراداری  موکل  نسبت  : به  ……………………………..   پیگیری کلیه اموراداری موکل نزدهر یک  از سازمانها ادارات  و موسسات  دولتی  یا غیر دولتی  اعم از شهرداری   دارائی   ثبت  اسناد بانکها دفاتر اسناد رسمی  شرکتهای آب  و برق  و گاز و مخابرات سازمان  ملی  زمین  و مسکن هیاتهای  واگذاری  زمین   کشاورزی   منابع طبیعی  جهاد کشاورزی   تامین  اجتماعی تقاضا و تحصیل  هر گونه  گواهی  و مجوز و مدرک و سند و حضور در جلسات  و شرکت  درکمیسیونها واظهار نظر وادای  توضیحات ودفاع  از حقوق  موکل  و امضا ذیل  یا ظهر کلیه  اوراق  و مدارک  مربوطه  و سپردن یااخذ هر گونه  تعهد و تضمین  و پرداخت  هر گونه  هزینه  یا وجه  قانونی  از هر بابت و بهر عنوان  که  باشد و دریافت  مفاصا حسابهای  صادره  و تمدید یا تجدید گواهیها و مفاصا حسابهای  دریافتی  و اخذ تاییدیه   و پاسخ  استعلامیه  و انجام کلیه  تشریفات  اداری  و قانونی  و با حق  مراجعه  به  شهرداری  و معرفی  مهندس ناظر و تهیه نقشه  ساختمانی  و دریافت  پروانه ساختمان  و نیز  مراجعه  به  تعاونیهای توزیع  مصالح  ساختمانی و وزارت  بازرگانی  و دریافت  مصالح  ساختمانی  مورد نیاز از هرنوع  و بهر میزان  و انجام  عملیات  ساختمانی  تا به  انتها و دریافت گواهی  پایان  کار ساختمان و رعایت  اصلاحی  سند و دریافت  گواهی  عدم  خلاف ساختمان  و مراجعه  به  اداره  ثبت  مربوطه  و انجام  کلیه  امور ثبتی  اعم  از افراز و تفکیک  و تقسیم  و تسهیم  و غیره  و امضای  ذیل  صورت  مجلس  تفکیکی  یا اصلاحی  ان و تقاضا و دریافت  اسناد مالکیت  اعم  از مشاعی  یا اختصاصی   اصل  و یا المثنی بنام  موکل  و یا بنام  خود و تهیه  استشهادیه  و تصدیق  امضا و دریافت گواهی  مالیاتی  و پس  از دریافت  گواهیها و مجوزهای  لازمه  انتقال  قطعی قدرالسهم  موکل  از مورد ثبت  مذکور  بنام  مشارالیه یا وکیل  ویا هر شخصی  که  وکیل  صلاح  بداند وامضا اسناد خریداری در دفتر خانه  اسناد رسمی سپردن  تعهدات  لازمه  وپس  از کسب  کلیه  مجوزهای  لازمه  و نداشتن هیچگونه  منع  قانونی و پس از احراز و اثبات مالکیت بلامعارض موکل   اقدام  به  فروش  و انتقال  قطعی  یا مشتمل  بر رهن  نسبت  به مورد وکالت   فوق الذکر کلا” یا جزئا” مفروزا” یا مشاعا” عرصتا”و اعیانا” با جمیع  توابع  شرعیه  و لواحق  عرفیه  به  انضمام  کلیه  منصوبات  وانشعابات  اعم از آب  و برق  و گاز و تلفن  با وامها و ودایع  مربوطه  بنام  خود وکیل  یا هر شخص  حقیقی  یا حقوقی  و تنظیم  و امضای  هر نوع  سند اعم از رهنی   اجاره  صلح    اقرارنامه رضایت   معاوضه   تقسیم  نامه   فسخ  و اقاله   و غیره  بهر نحو و بهر مبلغ  و با هر قید و شرط و بهر مدت  و دریافت  بها و اسقاط خیارات  و ضمانت  کشف  فساد و تحویل  مورد معامله  به  خریدار یا خریداران  و دریافت باقیمانده  بها و انجام کلیه  تشریفات  اداری  و قانونی  مربوطه  و با حق  رهن  و توثیق  تمامت  مورد وکالت با جمیع  متعلقات شرعیه  و لواحق  عرفیه  با انضمام  کلیه  منصوبات   عرصتا” و اعیانا” نزد هر یک  ازبانکهای  مجاز و رسمی  کشور بهر عقدی  از عقود اسلامی  و متداول مملکتی  و دریافت  وامهای  تعمیراتی   تسهیلاتی   اعتباری  و غیره  بهر نحو و بهر مبلغ  و بهر مدت  و با هر قید و شرط که  وکیل  صلاح  بداند با حق  توکیل غیر ولوکرارا” جزئا” یا کلا”و مع  الواسطه  و عزل  و نصب  وکلای  انتخابی .

  حدودواختیارات : وکیل  مرقوم  نسبت  به  موارد فوق  باحق  توکیل  غیر ولو کرارا” دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  بوده  وکلیه  امضا وعملیات  و اقدامات مشارالیه  به منزله  امضا و عمل   موکل  بوده  نافذ و معتبر است  مدلول  این  برگ  فقط در نفس  وکالت  موثر است.  موکل ضمن  عقد خارج  لازم  حق عزل  وکیل را بمدت  سی سال  از خودسلب  و ساقط نمود. این وکالتنامه به تقاضای موکل ووکیل تنظیم وبنا بر اقرار آنها از افراد ممنوع المعامله نمی باشند واعتبار این وکالت منوط به رفع کلیه موانع قانونی از جمله رفع بازداشت می باشد .


طرق مختلف انقضای وکالت

۱) عزل وکیل، ۲) استعفای وکیل، ۳) فوت وکیل یا موکل، ۴) جنون وکیل یا موکل، ۵) حجر وکیل یا موکل، ۶) از بین رفتن مورد وکالت و ۷) انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.
بیان قانون‌گذار در ماده ۶۷۸ قانون مدنی، انقضای وکالت است درحالی‌که با دقت در ماده مذکور که اشعار می‌دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: به عزل وکیل؛ به استعفای وکیل؛ به موت یا جنون وکیل یا موکل، منظور از انقضای وکالت، انحلال عقد وکالت در اثنا است و به اعتبار آنکه وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا می‌کند، آن را انقضا می‌نامند. در این نوشتار، به اولین مورد از موارد طرق انقضای وکالت می‌پردازیم.
۱) عزل وکیل: عقد وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. اعلام عزل وکیل از سوی موکل به هر وسیله‌ای اعم از ارسال اظهارنامه یا نامه پستی یا پیامک و پست الکترونیکی و نمابر یا حتی به‌وسیله پیغام شخصی امکان‌پذیر است. آنچه که مهم است اینکه خبر عزل به اطلاع وکیل برسد و مادام که خبر عزل به ایشان نرسیده باشد، تمام اموری که در حدود وکالت نسبت به موکل انجام داده، نافذ است.