مراجعه به کلیه نهادها ، موسسات و ادارات دولتی یا غیر دولتی اعم از شهرداری ، دارائی ، ثبت اسناد ، شرکتهای برق و گاز و مخابرات و سازمان آب و دفاتر اسناد رسمی ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه های صنوف ، سازمان تامین اجتماعی و غیره و تقاضا و تحصیل هر نوع گواهی و مجوز و تائیدیه اعم از گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف و پاسخ استعلامیه ثبت و صورت مجالس تفکیکی و اصلاحی ، مفاصا حساب دارائی و پایان کار و جواز و پرداخت هزینه های قانونی و دریافت مفاصا حساب ها ، تائیدیه ها و پاسخ استعلامیه و در صورت لزوم تمدید یا تجدید آنها و با حق مراجعه به کلیه بانکهای رسمی کشور و موسسات مالی و اعتباری و اخذ وام و تسهیلات به هر مبلغ و هر شرط و مدت و تحت هر یک از عقود اسلامی و دادن هر گونه تعهد و برهن و وثیقه گذاردن مورد وکالت با حق حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و امضاء اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه و تقاضای صدور و دریافت رونوشت و فتوکپی مصدق اسناد و مدارک و تصدیق امضاء ، قبول هر گونه تعهد و دریافت اسناد مالکیت اعم از اصل و المثنی و تقاضا و اخذ سند مالکیت بر اساس بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، پرداخت کلیه دیون و بدهیها و اقساط مربوط به پلاک فوق الذکر و پس از پرداخت اقساط و فک رهن از پلاک مزبور و یا قبل از فک رهن با موافقت کتبی بانک مرتهن و پس از رفع کلیه موانع قانونی ، فروش و انتقال و اجاره با حق تنظیم هر گونه سند اعم از قطعی ، صلح ، اقرارنامه ، رضایت ، اقاله ، تقسیم ، شرطی ، رهنی و اجاره نسبت به ……………………….. دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر؛ با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی ، بنام خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی بهر مبلغ و شروط و تعهد که وکیل صلاح و مقتضی بداند بانضمام پرونده های آب و برق و گاز جاری و منصوبه در آن و وام و ودایع مربوطه و دریافت بهاء و تسویه حساب با موکل در قبال اخذ رسید کتبی واقرار به وصول وجه معامله اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و امضاء ذیل اوراق و ثبت دفاتر اسناد رسمی و فک رهن با حق مراجعه بهر یک از مراجع قضائی ، حقوقی ، انتظامی و مجتمع های قضائی و دادسراهای سراسر کشور و انجام کلیه امور حقوقی موکل نسبت به مورد ثبت فوق با حق طرح هر گونه دعوی و تقاضای تجدید نظر نسبت به آراء صادره و اعاده دادرسی و پیگیری پرونده مطروحه تا به انتها و صدور اجرائیه علیه متصرفین و خلع ید از آنان و با حق صلح و سازش با طرف دعوی و انجام کلیه تشریفات اداری و قانونی بنحویکه در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل نباشد . وکیل نامبرده در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا” و مع الواسطه و نصب و عزل وکلای انتخابی جزئا” و کلا” ، مشاعا” یا مفروزا” و انتخاب و انتصاب و عزل وکلای رسمی دادگستری و ارجاع امر به داوری و قبول یا رد رای داور دارای اختیارات تامه و مطلقه است و تمامی امضاء و اقدام وکیل بمنزله امضاء و اقدام موکل نافذ ، معتبر و دارای اثرات قانونی است . موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا پایان انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود ، مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است کلیه مفاد سند توسط سردفتر تفهیم گردید . .