مورد وکالت: با رعایت جمیع جهات قانونی وضمن ارائه اسناد ومدارک وپس ازاحراز و اثبات حقانیت ومالکیت موکل، مراجعه وکیل به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره ثبت اسناد واملاک، اوقاف، شهرداری، امورمالیاتی وجهاد وکشاورزی ومنابع طبیعی و امور اراضی فرمانداری و بخشداری ودهیاری و سایر ادارات و نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در سراسر کشور به وی‍ژه در شهرستان …………. و بخش ……….. و دهیاری …………. جهت رفع هرگونه ایراد و مانع قانونی و رتق و فتق کلیه امور موکل حسب الاقرار واظهار مربوط ……….. تمامی شش‌دانگ یک ………… واقع در روستای ………… از توابع شهرستان ………….. موضوع پروانه ساختمانی شماره ………. مورخ ……… صادره از دهیاری ………… و در صورت صدور مدارک واگذاری از سوی بنیاد مسکن یا ادارات راه وشهرسازی و سایر ادارات ونهادها اخذ کلیه مدارک قراراد واگذاری و اسناد مربوط به آن ومراجعه به دهیاری و بخشداری مربوطه یا شهرداری ………….. به منظور ارائه مدارک لازمه و نیز تقاضا و اخذ و یا تمدید و اضافه نمودن و دریافت پروانه ساختمان و درخواست امتیازات آب، برق، گاز و تلفن از دوائر و مراجع ذیربط و پرداخت کلیه ودیعه آنها وبطورکلی پرداخت هرگونه هزینه و سپردن هرگونه تعهد اعم از رسمی و غیر رسمی و تنظیم هر نوع تقاضا نامه ومراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت هرگونه اقدام و خرید قطعه زمین مزبور بنام موکل از ادارات وسازمانهای مالک و واگذار کننده و اخذ هرگونه مجوز از ادارات و مؤسسات دولتی و امضاء ذیل کلیه اوراق و دفاتر و اسناد و اخذ گواهی پایان ساختمان و مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک سیرجان جهت هرگونه اقدام لازمه وباحق تنظیم وارائه هرگونه درخواست در راستای قانون تعیین تکلیف و سنددارکردن املاک فاقد سندومادتین ??? و??? قانون ثبت و انجام مراحل وتشریفات قانونی وتشکیل وپیگیری پرونده های متشکله و ثبت نام در سایت مربوطه تا مرحله نهایی و حصول نتیجه ومراجعه بهر مرجعی که نیاز باشدو تقاضا و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای وام و تسهیلات دهنده تحت هر عنوان اعم از تسهیلات مشارکت مدنی و غیره به هر مبلغ و به هر مدت و گرو و وثیقه گذاشتن آن با متعلقات شرعیه و عرفیه و تابعه نزد بانک بطوری که به سایر اموال موکل تسری پیدا نکند و دادن هر نوع اختیار به بانک وام دهنده و نیز فک رهن ، درصورتی که تمام یا قسمتی از عرصه آن وقف گردد اجاره نمودن آن بنام موکل یا خود یا هر کس دیگر به هر مبلغ مال الاجاره و به هر مدت وبهر شرط و چنانچه در طرح قرار گیرد واگذاری آن به مرجع طراح و اخذ بهاء و یا تحویل گرفتن زمین معوض که تمام موارد ذکر شده در مورد زمین معوض نیز قابل عمل و اجرا می باشد و مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه جهت تنظیم هرگونه صورت مجلس تفکیک وافرازوتقسیم نامه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در اداره ثبت اسناد و اقدام به انجام هرعملی که مستلزم خرید قطعه زمین مزبورازادارات ونهادهای ذیمدخل وذیصلاح برای موکل باشد چه درادارات مربوطه وچه دردفاتر اسناد رسمی وامضاء ذیل اوراق ودفاتروخریداری قطعی آن بنام موکل وانجام هرگونه گواهی امضاء و با حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اعم از اعلام جرم یا با تقدیم دادخواست علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل و نسبت بهر خواسته و بهر میزان ومرتبط با موضوع وکالت با حق اعتراض به رای، واخواهی، تجدید نظرخواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، همچنین باحق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، ادعای جعل یا انکارنسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً جزئا” یا کلا” ، در صورت لزوم و وجود جهات مثبته عقد قرارداد با وکلای دادگستری وفسخ یا جایگزینی آن ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،دعوی ورود ثالث و دفاع از دعوی وارد ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل، معرفی یا جرح شهود، ایراد، معاینه و تحقیق محلی، تأمین دلیل و تأمین خواسته، اجرای قرارها، دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی و اجرای احکام حقوقی و جزائی حتی درخواست اعمال ماده ? نحوه اجرای محکومیت های مالی و با تمامی اصلاحیه های بعدی و همچنین با حق مراجعه به ادارات و سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی از جمله کلیه بانک ها وموسسات مالی واعتباری وصندوقها و دوایر حقوقی آنها و سایر دوایر ذیربط مربوطه رفع هرگونه مانع قانونی و اخذ مجوزات وپاسخ استعلامات و مکاتبات و گواهینامه های مربوطه و با حق مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی جهت هر اقدام مورد نیازاز جمله اعلام گذشت ورضایت نسبت به خوانده دعوی واخذ مفاصاحسابهای لازمه ازانجام وکالت مزبور و فی الجمله وکیل مزبور در خصوص انجام وکالت دارای اختیارات لازمه و مطلقه می باشد ومراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک و تقاضا و اخذ سند مالکیت اعم از اصل والمثنی بنام موکل یا حتی فقد موانع بنام خود وکیل و امضاء دفتر رسید ودرصورت فقدهرگونه موانع سپس فروش و انتقال قطعی تمامی ششدانگ پلاک مورد وکالت درقالب هریک از عقود اعم بیع یا صلح وغیره به هر صورت چه به صورت زمین و یا خانه و غیره با تمامی امتیازات منصوبه اعم از اب وبرق وگاز وتلفن و حتی تغییر نام پروانه یا صلح ان در صورت وجود در آن را به خود و یا هر شخص دیگری که وکیل صلاح ومقتضی بداند، در قبال هر مبلغ و به هر قید و شرط ، تأدیه ، اخذ وجه واسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن به اعلی درجه و تنظیم هر نوع اقرارنامه اعم از اصلاحی و وغیره تهیه هر نوع مدرک از هر مرجعی که لازم باشد و سپردن هر نوع تعهد و قبول شرایط و انجام تشریفات قانونی و شرطی و رفع موانع و بطور کلی اقدام به هر نوع عملی که مستلزم انجام مورد وکالت چه در مورد خرید و یا فروش باشد تا مرحله نهایی و حصول نتیجه بطوریکه در هیچ مورد نیازی به حضور و امضاء موکل نباشد وهمچنین اخذ وجه الثمن در هر مورد از وکالت فوق به نفع خودوکیل. با حق توکیل غیر ولو کراراً مع الواسطه بطور متوالی کلاً یا جزاً. کلیه مفاد سند توسط سردفتر تفهیم گردید .

حسب الاظهار و اقرار موکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل وضم وکیل وضم امین را تا ??سال کامل شمسی از خود سلب و ساقط نمود. حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت قائم مقام قانونی و شرعی موکل بوده و اقدامات و امضای وی بمنزله اقدام و امضای خود موکل معتبر و نافذ است و این وکالت فقط در نفس وکالت بالا مؤثر است.