مورد وكالت : اقدام به خريداري و يا قبول صلح به نام و براي موكل نسبت به پلاك ثبتي فوق ذكر عرصتاً و اعياناً با جميع متعلقات شرعيه و عرفيه و آب و برق و گاز و تلفن تحت هر شماره كه باشد بنام و براي موكل مشاعاً و مفروزاً و بهرقيمت و شرط و كيفيت و تعهد و التزام و قبول هر گونه شرط و تعهد كه از جانب فروشنده پيشنهاد شود و پرداخت بها و ثمن معامله و امضا ذيل اوراق و اسناد خريداري سپس مراجعه به ادارات دارائي ، شهرداري ، ثبت اسناد واملاك و ساير ادارات دولتي و سازمانها و نهادها ، شركت آب و برق و گاز و مخابرات و مقامات قضائي كشور و دادگاها و دواير مربوطه و اقدام به انجام كليه اموراداري و حقوقي و ثبتي جهت مورد خريداري و اخذ هرگونه گواهي و مفاصاحساب و سپردن هرنوع تعهد لازم و اخذ سند مالكيت اعم از اصيل و المثني و هرگونه مدارك ديگر و تجديدانها ولو كراراً نسبت به مورد خريداري بنحوي كه در انجام امور مذكور نيازي بحضور و اجازه و امضاء ثانوي موكل نخواهد بود. حدود اختيارات : وكيل مرقوم باحق توكيل غير داراي اختيار ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است