مورد وكالت : مراجعه به هر يك از ادارات و ارگانها و دارائي و شهرداري و ثبت اسناد و انجام امور اداري جهت تفكيك و يا افراز پلاك ثبتي فوق الذكر بهر تعداد قطعه و امضاء ذيل دادخواست و ساير اوراق و مدارك و اخذ تاييديه از شهرداري و ساير مراجع ذيربط و توافق با شركا مشاعي و تنظيم و امضاء هر نوع اقرارنامه اصلاحي جهت رفع اشكالات ثبتي و حدود با مجاورين و سپردن هرگونه تعهدات لازم در قبال شهرداري و دولت و امضاء صورتمجالس تفكيكي و افرازي و ساير مدارك و اخذ رونوشت صورتمجلس و اقدام به تنظيم تقسيم نامه بين موكل و ساير شركاء مشاعي حتي خود وكيل و امضاء اوراق و اسناد و دفاتر و اقرار بتصرف سهم اختصاصي موكل و قراردادن هر يك از قطعات تفكيكي و اسقاط حقوق آنان در سهام اختصاصي ديگري به طريق صلح و سازش و يا دريافت و پرداخت ما به التفاوت و اقرار به رسيد واقرار و تقاضا و اخذ هرگونه گواهي لازم و تقاضا و اخذ اسناد مالكيت تفكيكي مشاعاً يا مفروزاً و دادن رسيد و پرداخت هزينه هاي تفكيك وعوارض بنحوي كه جهت تفكيك و افراز و تقسيم واخذ سند مالكيت نيازي به حضورو امضاء واجازه ثانوي موكل نباشد حدود اختيارات : وكيل مرقوم با حق توكيل غير داراي اختيار ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است