مورد وكالت : مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك تهران و انجام امور اداري و تشريفات قانوني جهت تعويض سند مالكيت موكل به پلاك ثبتي فوق الذكر دادن هرگونه در خواست در اين خصوص و تكميل و امضاي فرم هاي مربوطه و امضاء ذيل فرم ها و اوراق و مدارك و رفع اشكالات ثبتي و سپردن هرگونه تعهد و تحويل نمودن اسناد و تقاضا و اخذ هرگونه گواهي لازم و تقاضا و اخذ اسناد مالكيت اعم از تك برگي و دفترچه اي و دادن رسيد وتحويل اسناد به موكل در قبال اخذ رسيد كتبي و پرداخت هزينه هاي مربوطه بنحوي كه جهت تعويض واخذ سند مالكيت نيازي به حضورو امضاء واجازه ثانوي موكل نباشد.ين سند به درخواست موكل براي ثبت به اين دفتر آورده و هزينه تنظيم از طريق پرداخت كننده الكترونيك واريز و رسيد به پرداخت كننده تحويل گرديد. حدود اختيارات : وكيل مرقوم با حق توكيل غير داراي اختيار ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است