مورد وكالت : اقدام انجام كليه تشريفات اداري و قانوني به نام و براي موكل در خصوص سركشي و اداره نسبت به پلاك ثبتي فوق وهمچنين شركت در جلسات مجمع عمومي ساكنين و دادن راي و داوطلب شدن براي تصدي عضويت در هيئت مديره مراجعه به ادارات دارائي ، شهرداري ، ثبت اسناد واملاك و ساير ادارات دولتي و سازمانها و نهادها ، شركت آب و برق و گاز و مخابرات و مقامات قضائي كشور و دادگاها و دواير مربوطه و اقدام به انجام كليه اموراداري و حقوقي و ثبتي مورد نياز و اخذ هرگونه گواهي و مفاصاحساب و مراجعه به دادگستري و مجتمع هاي قضايي و ادارات سازمان ها ي دولتي اعم از ثبت اسناد ،املاك وشهرداري ودارائي نيروي انتظامي و شوراي حل واختلاف و ساير مراجع ذيربط و ذيصلاح ودفاع از حقوق موكل و طرح و اقامه هرنوع دعوي بر عليه هر شخص و كسي تحت هر عنوان كه باشد و با هر پرونده و باهر شماره كلاسه كه نزد هر مرجع قضايي و يا اداري مطرح رسيدگي ميباشد و نيز اقامه هرگونه دعوي حقوقي وكيفري واداري با تقديم دادخواست شكوائيه عليه هر شخص حقيقي و يا حقوقي در كليه مراجع قضايي و نسبت بهر خواسته و دفاع از حقوق موكل از بدواليختم و اجراي كامل حكم تا احقاق حقوق آنان و ارائه اسناد و مدارك و دلايل با حق واخواهي و تجديد نظر بنحوي كه در انجام امور مذكور نيازي بحضور و اجازه و امضاء ثانوي موكل نخواهد بود. حدود اختيارات : وكيل مرقوم باحق توكيل غير داراي اختيار ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است