موردوکالت:مراجعه به سازمان حج و زیارت و دفاتر زیارتی و بانک …………………. و سایر مراجع ذیربط و انجام کلیه امور مربوط به یک فقره قبض سپرده سرمایه گذاری هزینه سفر حج تمتع بشماره قبض…………………….. کد شناسایی…………………………………و تاریخ صدور …………………. از هر جهت طبق مقررات و قوانین اعم از پرداخت بقیه وجوه وودایع وسپردن تعهدات و تنظیم قراردادها وامضاء ذیل اسناد و مدارک مربوطه و حضور درجلسات توجیهی و قبول شرایط و اخذ مجوزات لازمه و درصورت نبودن موانع قانونی عنداللزوم رفع آن و قیام و اقدام بفروش و صلح کلیه حقوق و امتیازات موکل نسبت به قبض سپرده فوق الذکر با ودایع احتمالی آن بهر شخص حقیقی یا حقوقی حتی بنام خود وبا هر قید وشرطی که وکیل صلاح و مقتضی بداندودریافت وجوه متعلقه بنفع خود در قبال وجهی که جداگانه بموکل پرداخته است با حق اسقاط کافه خیارات و غبون بویژه خیار غبن فاحش وتسلیم مورد معامله به طرف مقابله و اقرار بوصول وجه و التزام بهر نوع تعهدی که لازم باشد و تقاضای تغییرنام به هر شخص که وکیل صلاح بداند و حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و اقدام به تنظیم و ثبت هر نوع سندی که لازم و ضروری باشدو امضاء ذیل کلیه اوراق واسنادومدارک ودفاتر وقبوض درتمامی مراجع مربوطه وبطور کلی انجام کلیه امور اداری وتشریفات مربوطه به آن بنحوی که در هیچ مورد نیاز به حضور مجدد وکسب اجازه قانونی ازوی نباشد وموکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را ازخود سلب و ساقط نمود با حق توکیل غیرولو کرارا. حدوداختیارات:انجام مورد وکالت است کلیه اقدامات و امضاء های وکیل موارد و مراجع جایگزین عمل و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و از اثر قانونی برخورداراست مفاد این ورقه فقط درنفس وکالت موثر است .