مورد وکالت : اقدام به انجام تشریفات قانونی و اداری طبق اساسنامه شرکت در خصوص واگذاری و فروش و انتقال قطعی دادن سهام موکل در شرکت ………………………….. به هر شخص حقیقی و یا حقوقی ولو به خود وکیل و با هر مبلغ و میزان و قید وشرط و اسقاط کافه خیارات و سپردن هرگونه تعهد و التزام در این خصوص و امضاءاسناد رسمی مربوطه و دفاتر آن و احیانا اصلاحیه های احتمالی آن و تنظیم و امضای صورت جلسات مجمع عمومی و فوق العاده و مراجعه به هریک از ادارات مربوطه اعم از دارایی و ثبت اسناد واملاک و شهرداری و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و یا هر اداره ذیربط دیگر و دوایر مربوط به آنها جهت پرداخت هزینه ها و اخذ مجوزهای لازم و حضور در اداره ثبت شرکتها و امضای دفتر سهام و تسلیم سهام انتقالی به مشتری و عندالزوم اخذ سود سهام ویا انتقال آن به طریق اولی و انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری بنحوی که در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد حدود اختیارات : وکیل مرقوم بشرح مورد وکالت با حق توکیل غیر ولو کراراً دارای اختیار میباشد و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.