مراجعه به كليه وزارتخانه ها و ادارات دارائي ، شهرداري ، ثبت اسناد واملاك سازمان مسكن وشهرسازي ،بيمه و جهاد كشاورزي و منابع طبيعي و دهياري ها و بخشداري ها و دفاتر اسناد رسمي و اداره كل راه و شهرسازي و سازمان زيبا سازي شهرداري و سازمان زمين شهري و كميسيون ماده ۱۲ و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و آتش نشاني كليه ادارات و مقامات انتظامي در سراسر كشور و كميسيون ماده ۵ شهرداري و دفاتر الكترونيك شهرداري و دفاتر خدمات پيشخوان دولت و شركت آب و فاضلاب و شركت توزيع نيروي برق و شركت ملي گاز ايران و مخابرات و مراجع اختصاصي اعم از كميسيون ماده ۱۰۰ و غيره و تقاضا و دريافت هرگونه گواهي ساختمان و مفاصاحساب شهرداري و دارائي و حضور در جلسات دادگاههاي رسيدگي كننده بتخلفات ساختماني و پرداخت جرائم احتمالي و حضور در كليه جلسات ادارات فوق الذكر به هر عنواني و حق اقامه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در كليه مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري و مراجع اختصاصي و كميسيون ها و غيره و همچنين تقاضاو اخذ سند مالكيت جداگانه و المثني و استعلام ثبتي و هرگونه مدارك ديگر و تجديدآنها ولو كراراً در خصوص پلاك هاي ثبتي فوق الذكر و مراجعه به اداره كل ماليات و سازمان امور مالياتي و هيات هاي حل و اختلاف مالياتي و شوراي مالياتي و حوزه هاي مالياتي و سرمميزي ها و درخواست و ثبت و تسليم و امضاء اظهار نامه و پيگيري پرونده هاي مالياتي و تامين اجتماعي و شركت در كميسيون هاي حل و اختلاف در خصوص پلاك هاي ثبتي مورد وكالت و سپردن هرنوع تعهد لازم و تصديق امضا و گرفتن هرگونه اوراق ، اسناد ، رونوشت بنام موكل و اخذ پايان كار از شهرداري و احيانا حضور در كميسيون هاي مختلف شهرداري و پرداخت كليه جرائم و هزينه ها و سپس تفكيك كليه واحد هاي احداثي در ملك پلاك ثبتي فوق الذكر و اعزام نمايندگان و مهندسين و مامورين ثبتي و قضائي و رسمي به محل وقوع آن و تنظيم و ترسيم هر نوع صورت مجلس و نقشه اعم از اصلاحي و هر نوع اقدام ديگر وفق قوانين و مقررات خصوصا” قانون ثبت اسناد و املاك و آئين نامه هاي اجرائي آن و رفع كليه موانع قانوني و با حق تقاضا و تفكيك و امضا و اخذ صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت اعم از تك برگي و دفترچه اي از اداره ثبت اعم از اصلي و اصلاحي و تعويضي و تجديدي و تفكيكي بنام و براي موكل و نيز هر نوع توافق با مجاورين و پس از انجام تشريفات قانوني تنظيم و ثبت يا اخذ و امضاء هر نوع سند خصوصا” تقسيم نامه رسمي و پذيرش حصه ايشان وبا حق افراز پلاك موصوفو مطالعه پرونده هاي ثبتي و اخذ و يا ضميمه هر نوع مدرك و مستندات به آنها بنام و براي موكل و پرداخت تمامي هزينه هاي قانوني متعلقه به آن از ابتدا تا انتها و امضاء ذيل كليه اوراق و قبوض ، اسناد و مدارك و نقشه ها و صورت جلسات و بطور كلي انجام اموريكه براي تفكيك ملك موصوف و اخذ سند مالكيت اعم از تفكيكي و تجميعي بنام و براي موكل لازم و ضروري باشد حتي با تنظيم و ثبت سند تعهد يا اقرار نامه رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي لازم و ضروري باشد و به ويژه موافقت با اصلاح پرونده ثبتي و شهرداري و موافقت با كاهش يا افزايش مساحت ملك وفق مقررات و انجام تشريفات قانوني واداري و دريافت هرنوع مدارك واين وكالت شامل وضعيت موجود ملك و پس از استاندارد سازي ان وهر شماره كه براي ان تعيين شود نيز ميگرددانجام كليه امور مربوط به سهمي فوق الذكرو اقدام به تعويض سند مالكيت و اخذ از اسناد مالكيت اعم از اصل يا المثني و ايصال آن به موكل در قبال اخذ رسيد بنحوي كه در هيچ مورد نيازي بحضور واجازه و امضا ثانوي موكل نخواهد بود و عمل و اقدام وكيل دركليه مراجع فوق جهت انجام وكالت ودفاع از حقوق موكل به منزله عمل واقدام وامضا موكل نافذ و معتبر مي باشد. اين سند با توافق موكل و وكيل وطبق مدارك ابرازي ايشان تنظيم وبه ثبت رسيد مسئوليت هرگونه فساد احتمالي در آنهاكلاٌ برعهده موكل ووكيل بوده وايندفتر مسئوليتي نداردوحسب الاظهار طرفين از كم وكيف مورد وكالت ومدارك مربوطه آگاهي دارند و هركدام هويت واهليت طرف ديگر را تائيد وتصديق نمودند. حدوداختيارات :. وكيل مرقوم درانجام تشريفات قانوني مورد وكالت باحق توكيل غيرولو كراراً ومع الواسطه جزاً ياكلاً باحق عزل و نصب وكلا داراي اختيارات تامه نامحدود ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است . و موكل باقراره ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم امين و وكيل ديگر را تا بقاء وكالتنامه از خود سلب و ساقط نمود.


پیش نویس وکالت نامه فروش / وکالت نامه های کاری
پیش نویس را تکمیل و مدارک را ضمیمه نمایید .
گام 1 از 9