مورد وكالت :تهيه وتحصيل وارائه هرنوع مدارك ومستندات وگواهي ومفاصاحساب وپاسخ استعلام واستشهاديه محلي ومراجعه بتمامي مراجع ذيربط وذيصلاح منجمله دارائي وشهرداري واوقاف وامورخيريه وثبت اسناد واملاك وادارات آب وبرق وگاز ومخابرات وتمامي اشخاص حقيقي وحقوقي ومراجع قضائي وانتظامي وپيگيري وتعقيب تمامي عمليات اداري واجرائي وثبتي وقضائي وانتظامي موكل درهرمورد وهرزمينه راجع به ششدانگ پلاك ثبتي فوق الذكر و انجام تشريفات قانوني اداري در خصوص تجميع با پلاك هاي ثبتي مجاور و اقدام به تقاضا و درخواست دستور نقشه و پروانه ساختماني و شناسنامه فني موضوع قانون پيش فروش ساختمان باهرنقشه ومتراژ وبهر كيفيت وكميت وبهرتعداد واحد وطبقات وباهرنوع كاربريو اخذ جواز تخريب وحضور درجلسات وكميسيون هاي مربوطه بويژه كميسيون ماده۱۰۰شهرداري وادارات وشعب ودواير وابسته بشهرداري واداره طرح تفصيلي وغيره وتقاضاي صدور هرنوع رأي ونظريه ازطريق آنها باحق پذيرش واعتراض بنظرات ايشان درمراجع ذيصلاح اداري وقضائي وانتظامي هرشهروشهرستان ومركز كشور وديوان عالي كشور وديوان عدالت اداري وغيره واخذ پايان كار ازشهرداري و امضاء پروانه ها و مجوز ها و شناسنامه فني ساختمان و تمديد و در صورت لزوم ابطال مجوزها و شناسنامه هاي فني و جري تمامي كارها وتشريفات ازابتدا تا انتها ودرتمامي موارد ومراحل وپرداخت هزينه ها وجرائم احتمالي آن بهرطريق كه وكيل صلاح بداند سپس مراجعه به اداره ثبت اسنادواملاك واقدام به تفكيك ملك موصوف وبناي احداثي آن واعزام مهندس ونماينده ثبت اسناد بمحل وقوع ملك وتنظيم وثبت وترسيم هرنوع نقشه وصورت مجلس از هرنوع آن خواه صورت مجلس اصلاحي ياصورت مجلس تفكيكي وسپس اصلاح آن حتي باتنظيم اقرار نامه يا تعهد نامه رسمي درنزد دفاتر اسناد رسمي وتقاضا واخذ سند يا اسناد مالكيت ملك موصوف خواه درزمان تفكيك يا قبل يا بعد از ان خواه بصورت المثني يا تجديدي ويا تعويضي واقامه كليه مراحل قانوني درتمامي زمينه ها باحق مطالبه ومطالعه پروندها درنزد تمامي مراجع وارائه اوراق ومدارك ومتقابلاً تقاضا واخذ محتويات پرونده ولو بصورت رونوشت ياكپي يا المثني وغيره واقدام بتقاضا وثبت نام وخريد اشتراكات وامتيازات آب وبرق وگاز بهرتعداد كه باشد ونصب وراه اندازي آنها درمحل ملك وتشكيل وتكميل پروندها وبا حق انجام تمامي تشريفات قانوني براي رعايت عقب نشيني احتمالي ملك موصوف از طريق شهرداري وانجام هرنوع توافق باشهرداري ودريافت كليه وجوه حاصله واقرار بدريافت آنها وترسيم صورت مجالس ونقشه واصلاح وضعيت ثبتي ملك موصوف ازطريق شهرداري وثبت اسناد واملاك واخذ سند ماليكت آن درهرمرحله كه باشد بنحويكه درهيچ موردي نياز بحضور واذن وامضاء مجددموكل نباشد .حدود اختيارات : وكيل مرقوم درانجام مورد وكالت با حق توكيل به غير ولو كراراً داراي اختيار است و كليه اقدامات و امضاءهاي وكيل جايگزين عمل و امضاء موكل نافذ و معتبر است . مفاد اين ورقه فقط در نفس وكالت موثر است . اين سند براي فروش وساير معاملات فاقد اعتبار است.


پیش نویس وکالت نامه فروش / وکالت نامه های کاری
پیش نویس را تکمیل و مدارک را ضمیمه نمایید .
گام 1 از 9