آخرین نمونه کارها

نگاهی به آخرین نمونه کارهای شرکت

  • view All
  • تعهد
  • سایر وکالتنامه ها
  • وکالت خودرو
  • وکالت فروش سایر اموال
  • وکالت فروش ملک
  • وکالت کاری ملک
  • وکالت نامه

وكالت اجاره دادن

مورد وكالت : اجاره دادن هر يك از املاك موكل تحت هر…

وکالت فک رهن

موردوكالت : با رعايت جميع جهات قانوني وارائه مدارك و گواهي هي…

وكالت كاري اداري ,ثبتي ,شهرداري دعوائي حقوقي

مورد وكالت : مراجعه به كليه ادارات دولتي وغير دولتي از جمله…

وکالت اخذ امتیاز آب و برق و گاز

مورد وكالت : با رعايت جميع جهات قانوني و ارائه مدارك و…

وکالت خريد ملك

خريد ملك مورد وكالت : اقدام به خريداري و يا قبول صلح…

وکالت انجام امور ساختمان

انجام امور ساختمان مورد وكالت : اقدام انجام كليه تشريفات اداري و…

ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی