دفتر اسناد رسمی 1147تهران : سردفتر مهدی علی قارداشی خانه
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی