موردوکالت :انجام  کليه اموراداري  موکل  نسبت  : به  ……………………………..   پيگيري کليه اموراداري موکل نزدهر يک  از سازمانها ادارات  و موسسات  دولتي  يا غير دولتي  اعم از شهرداري   دارائي

  ثبت  اسناد بانکها دفاتر اسناد رسمي  شرکتهاي آب  و برق  و گاز و مخابرات سازمان  ملي  زمين  و مسکن هياتهاي  واگذاري  زمين   کشاورزي   منابع طبيعي  جهاد کشاورزي   تامين  اجتماعي تقاضا و تحصيل  هر گونه  گواهي  و مجوز و مدرک و سند و حضور در جلسات  و شرکت  درکميسيونها واظهار نظر واداي  توضيحات ودفاع  از حقوق  موکل  و امضا ذيل  يا ظهر کليه  اوراق  و مدارک  مربوطه  و سپردن يااخذ هر گونه  تعهد و تضمين  و پرداخت  هر گونه  هزينه  يا وجه  قانوني  از هر بابت و بهر عنوان  که  باشد و دريافت  مفاصا حسابهاي  صادره  و تمديد يا تجديد گواهيها و مفاصا حسابهاي  دريافتي  و اخذ تاييديه   و پاسخ  استعلاميه  و انجام کليه  تشريفات  اداري  و قانوني  و با حق  مراجعه  به  شهرداري  و معرفي  مهندس ناظر و تهيه نقشه  ساختماني  و دريافت  پروانه ساختمان  و نيز  مراجعه  به  تعاونيهاي توزيع  مصالح  ساختماني و وزارت  بازرگاني  و دريافت  مصالح  ساختماني  مورد نياز از هرنوع  و بهر ميزان  و انجام  عمليات  ساختماني  تا به  انتها و دريافت گواهي  پايان  کار ساختمان و رعايت  اصلاحي  سند و دريافت  گواهي  عدم  خلاف ساختمان  و مراجعه  به  اداره  ثبت  مربوطه  و انجام  کليه  امور ثبتي  اعم  از افراز و تفکيک  و تقسيم  و تسهيم  و غيره  و امضاي  ذيل  صورت  مجلس  تفکيکي  يا اصلاحي  ان و تقاضا و دريافت  اسناد مالکيت  اعم  از مشاعي  يا اختصاصي   اصل  و يا المثني بنام  موکل  و يا بنام  خود و تهيه  استشهاديه  و تصديق  امضا و دريافت گواهي  مالياتي  و پس  از دريافت  گواهيها و مجوزهاي  لازمه  انتقال  قطعي قدرالسهم  موکل  از مورد ثبت  مذکور  بنام  مشاراليه يا وکيل  ويا هر شخصي  که  وکيل  صلاح  بداند وامضا اسناد خريداري در دفتر خانه  اسناد رسمي سپردن  تعهدات  لازمه  وپس  از کسب  کليه  مجوزهاي  لازمه  و نداشتن هيچگونه  منع  قانوني و پس از احراز و اثبات مالکیت بلامعارض موکل   اقدام  به  فروش  و انتقال  قطعي  يا مشتمل  بر رهن  نسبت  به مورد وکالت   فوق الذکر کلا” يا جزئا” مفروزا” يا مشاعا” عرصتا”و اعيانا” با جميع  توابع  شرعيه  و لواحق  عرفيه  به  انضمام  کليه  منصوبات  وانشعابات  اعم از آب  و برق  و گاز و تلفن  با وامها و ودايع  مربوطه  بنام  خود وکيل  يا هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  و تنظيم  و امضاي  هر نوع  سند اعم از رهني   اجاره  صلح    اقرارنامه رضايت   معاوضه   تقسيم  نامه   فسخ  و اقاله   و غيره  بهر نحو و بهر مبلغ  و با هر قيد و شرط و بهر مدت  و دريافت  بها و اسقاط خيارات  و ضمانت  کشف  فساد و تحويل  مورد معامله  به  خريدار يا خريداران  و دريافت باقيمانده  بها و انجام کليه  تشريفات  اداري  و قانوني  مربوطه  و با حق  رهن  و توثيق  تمامت  مورد وکالت با جميع  متعلقات شرعيه  و لواحق  عرفيه  با انضمام  کليه  منصوبات   عرصتا” و اعيانا” نزد هر يک  ازبانکهاي  مجاز و رسمي  کشور بهر عقدي  از عقود اسلامي  و متداول مملکتي  و دريافت  وامهاي  تعميراتي   تسهيلاتي   اعتباري  و غيره  بهر نحو و بهر مبلغ  و بهر مدت  و با هر قيد و شرط که  وکيل  صلاح  بداند با حق  توکيل غير ولوکرارا” جزئا” يا کلا”و مع  الواسطه  و عزل  و نصب  وکلاي  انتخابي .

حدودواختيارات : وکيل  مرقوم  نسبت  به  موارد فوق  باحق  توکيل  غير ولو کرارا” داراي  اختيارات  تامه  و مطلقه  بوده  وکليه  امضا وعمليات  و اقدامات مشاراليه  به منزله  امضا و عمل   موكل  بوده  نافذ و معتبر است  مدلول  اين  برگ  فقط در نفس  وکالت  موثر است.  موكل ضمن  عقد خارج  لازم  حق عزل  وکيل را بمدت  سي سال  از خودسلب  و ساقط نمود. این وکالتنامه به تقاضای موکل ووکیل تنظیم وبنا بر اقرار آنها از افراد ممنوع المعامله نمی باشند واعتبار این وکالت منوط به رفع کلیه موانع قانونی از جمله رفع بازداشت می باشد .

ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی