هزینه  ها و بدهی شارژ ساختمان 18 گاندی 

مانده بدهی سال 1401

بدهی شارژ تا تاریخ 1402/03/04

بدهی شارژ سال 1401 و سال 1402 (تا تاریخ 1402/03/04 )

ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی