هزینه  ها و بدهی شارژ ساختمان 18 گاندی 

مانده بدهی سال 1401

بدهی شارژ تا تاریخ 1402/03/04

بدهی شارژ سال 1401 و سال 1402 (تا تاریخ 1402/03/04 )

واحد 1

آقای آهی
ریال 17/238/070 بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد2

آقای کشانی
ریال 42/939/104 بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد3

آقای حبیبی
ریال 51/662/376 بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد5

آقای حبیبی
ریال 43/223/832 مجموع بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد6

آقای عزیزی - عسگری
ریال 64/296/884 مجموع بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد7

خانم دکتر لطیفی
ریال 0 مجموع بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402
پرداخت شد .

واحد8

آقای دکتر پشنگ پور
ریال 21/291/087 مجموع بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402

واحد9

خانم زبرجد
ریال 0 مجموع بدهی شارژ
 • بدهی شارژ 1401
 • بدهی شارژ 1402
پرداخت شد .
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی