دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

پلاک های انتزاعی 

قلهک به لویزان

پلاک های    ۴۴   –   ۴۸    –  ۴۹  –  ۱۵۱ از اداره ثبت قلهک به اداره ثبت لویزان منقل شد.

نارمک به لویزان

پلاک های   ۶۷۱۸   –   ۶۷۱۹   –  ۶۷۲۰   –   ۷۱۸۲  از اداره ثبت نارمک به اداره ثبت لویزان منقل شد.

تهرانپارس به لویزان

پلاک های ۸۱-  ۸۲  –  ۸۳  از اداره ثبت تهرانپارس به اداره ثبت لویزان منقل شد.