مدارک لازم جهت انتقال اسناد زمین - باغ - باغچه

۱- اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق 

۳-آدرس و کد پستی ملک 

۳-اصل مدارک هویتی 

۵- آدرس و کد پستی  متعاملین (خریدار و فروشنده )

۶- ثبت نام ثنا 

7- پاسخ استعلام از شهرداری (توسط مالک )

8- استعلام از اداره امور مالیاتی (توسط مالک )

۹- استعلام از اداره ثبت (توسط دفترخانه )

10- )استعلام از جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی (چنانچه ملک خارج از محدوده شهر ها قرارداشته باشد )

ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی