دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

مدارک لازم جهت نقل و انتقال املاک

املاک با کاربری مسکونی 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر 

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری 

۸-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۹- استعلام دارایی (توسط دفترخانه انجام می شود موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ق م م  )اسنادی که معامله قبلی آن با استناد به قانون تسهیل صورت گرفته می بایست ابتدا توسط مالک نسبت به پرداخت مالیات قبلی از طریق اداره امور مالیاتی اقدام نماید.

املاک با کاربری اداری 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری )

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری

۸-استعلام از سازمان تامین اجتماعی  و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

۹-نقل و انتقال املاک

۱۰-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۱۱- استعلام دارایی (توسط دفترخانه انجام می شود موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ق م م  )اسنادی که معامله قبلی آن با استناد به قانون تسهیل صورت گرفته می بایست ابتدا توسط مالک نسبت به پرداخت مالیات قبلی از طریق اداره امور مالیاتی اقدام نماید.

املاک با کاربری تجاری 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری )

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری

۸-استعلام از سازمان تامین اجتماعی  و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

۹-نقل و انتقال املاک

۱۰-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۱۱- استعلام دارایی (توسط مالک  ).

زمین با کاربری مسکونی 

۱-اصل سند مالکیت 

۲- اصل بنچاق  

۴-پایان کار معتبر 

۵- مدارک شناسایی و هویتی متعاملین (خریدار و فروشنده )ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است .

۶- آدرس و کد پستی دقیق فروشنده و خریدار 

۷- استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب (توسط مالک یا وکیل مالک انجام می شود ) تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری 

۸-استعلام ثبت (توسط دفترخانه انجام می شود .)

۹- استعلام دارایی (توسط دفترخانه انجام می شود موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ق م م  )اسنادی که معامله قبلی آن با استناد به قانون تسهیل صورت گرفته می بایست ابتدا توسط مالک نسبت به پرداخت مالیات قبلی از طریق اداره امور مالیاتی اقدام نماید.