صلح عمری با حق فسخ

صلح به معنای دوستی و آشتی است. زمانی که بین دو نفر اختلافی پیش بیاید و هر یک از طرفین با گذشت از حق و خواسته خود با هم به توافق و نتیجه واحدی برسند این کار صلح نامیده می­شود. صلح معمولاً زمانی که بین دو نفر نزاع و اختلاف شدید است عمومیت دارد.

مفهوم حقوقی صلح:

در اصطلاح حقوقی صلح دو مفهوم دارد. یکی همان مفهوم لغوی صلح که به معنای آشتی و سازش است. در اصطلاح حقوقی صلح به معنای توافق و سازش میان کسانی است که هیچ گونه دعوایی باهم ندارند.

مفهوم دوم صلح به معنای عقد است، توافقی میان دو نفری که دعوا و نزاع ندارند و قرار است در انجام امری باهم سازش می­کنند.

توافقات صلح عمری در قانون تعریف نشده است و به جای بعضی از اعمال حقوقی جاری می شود. این نوع صلح اثر حقوقی دارد ولی حکم آن را ندارد. به عبارت دیگر صلح می تواند به جای اعمالی چون بیع، اجاره، هبه، معاوضه، عاریه و غیره استفاده شود.

عمر چیست:

عمر در لغت به معنای طول عمر و زمانی است که فرد در دنیا زندگی می کند ولی مفهوم عمر در حقوق به معنای طول و زمان اعتبار است. مثلا طول عمر یک قرارداد است.

صلح عمری چیست:

صلح عمری نوعی قرارداد است که برای رفع اختلاف امضا می شود. با استفاده از صلح عمر می توانید اموال منقول مانند خانه و زمین و … یا اموال غیر منقول مانند خودرو و .. را به شخص دیگری مانند همسر فرزند یا غیره انتقال دهید اما حق استفاده از آن تا پایان عمر را برای خود شخص محفوظ می­ماند.

طرفین صلح عمری:

انتقال اموال منقول یا غیر منقول به شخص دیگری به شرط آن که تا زمانی که صاحب آن زنده است حق استفاده از آن مال متعلق به مالک اصلی می باشد. به مالک اول انتقال دهنده یا مصالح گفته می­شود و مالک دوم که مشروط هم هست انتقال گیرنده یا متصالح گفته می­شود.

انواع صلح عمری:

  1. صلح عمری، در این نوع صلح شخص انتقال دهنده حق استفاده از ملکش را برای پایان مدت عمر خود به شخص دیگر منتقل می­کند.
  2. صلح رقبی، به موجب این نوع صلح مالک حق استفاده از ملک خود را برای مدت معین و کوتاه مثلاً شش ماهه به شخص انتقال گیرنده میدهد.
 

صلح به معنای دوستی و آشتی است. زمانی که بین دو نفر اختلافی پیش بیاید و هر یک از طرفین با گذشت از حق و خواسته خود با هم به توافق و نتیجه واحدی برسند این کار صلح نامیده می­شود. صلح معمولاً زمانی که بین دو نفر نزاع و اختلاف شدید است عمومیت دارد.

مفهوم حقوقی صلح:

در اصطلاح حقوقی صلح دو مفهوم دارد. یکی همان مفهوم لغوی صلح که به معنای آشتی و سازش است. در اصطلاح حقوقی صلح به معنای توافق و سازش میان کسانی است که هیچ گونه دعوایی باهم ندارند.

مفهوم دوم صلح به معنای عقد است، توافقی میان دو نفری که دعوا و نزاع ندارند و قرار است در انجام امری باهم سازش می­کنند.

توافقات صلح عمری در قانون تعریف نشده است و به جای بعضی از اعمال حقوقی جاری می شود. این نوع صلح اثر حقوقی دارد ولی حکم آن را ندارد. به عبارت دیگر صلح می تواند به جای اعمالی چون بیع، اجاره، هبه، معاوضه، عاریه و غیره استفاده شود.

عمر چیست:

عمر در لغت به معنای طول عمر و زمانی است که فرد در دنیا زندگی می کند ولی مفهوم عمر در حقوق به معنای طول و زمان اعتبار است. مثلا طول عمر یک قرارداد است.

صلح عمری چیست:

صلح عمری نوعی قرارداد است که برای رفع اختلاف امضا می شود. با استفاده از صلح عمر می توانید اموال منقول مانند خانه و زمین و … یا اموال غیر منقول مانند خودرو و .. را به شخص دیگری مانند همسر فرزند یا غیره انتقال دهید اما حق استفاده از آن تا پایان عمر را برای خود شخص محفوظ می­ماند.

 

طرفین صلح عمری:

انتقال اموال منقول یا غیر منقول به شخص دیگری به شرط آن که تا زمانی که صاحب آن زنده است حق استفاده از آن مال متعلق به مالک اصلی می باشد. به مالک اول انتقال دهنده یا مصالح گفته می­شود و مالک دوم که مشروط هم هست انتقال گیرنده یا متصالح گفته می­شود.

انواع صلح عمری:

  1. صلح عمری، در این نوع صلح شخص انتقال دهنده حق استفاده از ملکش را برای پایان مدت عمر خود به شخص دیگر منتقل می­کند.
  2. صلح رقبی، به موجب این نوع صلح مالک حق استفاده از ملک خود را برای مدت معین و کوتاه مثلاً شش ماهه به شخص انتقال گیرنده میدهد.

فرار مالیاتی صلح عمری:

چون صلح عمری فقط مشمول مالیات نقل و انتقال می شود از این روش بیشتر برای فرار از مالیات استفاده می­کنند. به علاوه اموالی که از طریق صلح عمری منتقل می­شود مشمول مالیات بر ارث نیست و این هم یکی از راه های فرار مالیاتی صلح عمری است.

شرایط صلح عمر:

انتقال امول و املاک در صلح عمری دارای چند شرط است:

  • تا زمانی که فرد انتقال دهنده زنده است و در قید حیات است منافع ملک منتقل شده متعلق به خودش است.
  • با فوت و از دنیا رفتن شخص انتقال دهنده صلح کامل می شود و اموال و املاک شخص متوفی به شخصی انتقال گیرنده می رسد.
  • سومین شرط صلح عمر شرطی است به نام فسخ مادام العمر به این معنا که شخص انتقال دهنده می­تواند قرارداد صلح را یک طرفه و بدون حضور فرد دوم فسخ کند و قرار داد از بین رود.
  • تا زمانی که شخص انتقال دهنده زنده باشد، تمام منافع مربوط به ملک مانند اجاره و سایر مزایا متعلق به خودش است و هر زمان که خواست هم می توانید مال را به نام خود برگرداند.
ثبت و تنظیم اسناد رسمی - گواهی امضاء الکترونیک - مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها - مشاوره حقوقی و ثبتی