ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﻬﺎء ﺗﻠﻔﻦ، ﮔﺎز، ﻓﺎﺿﻼب، آب و ﺑﺮق:    

1-ﻣﺪارك اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ    

2-ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎء ﺗﻠﻔﻦ، ﮔﺎز، ﻓﺎﺿﻼب، آب و ﺑﺮق  

3-ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺟﺮاﺋﯿﻪ

 

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ:

اﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ خود ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و اﻗﺎﻣـﺖ ﻣﺘﻌﻬـﺪﯾﻦ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ(ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﻻﺟﺮا) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺷـﻤﺎره   ﭼﮏ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻨـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و درﺻـﻮرت ﻓـﻮت ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ورﺛﻪ ( ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ورﺛﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب - ﭼﻨانچه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را دارﻧﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿـﺪ اﺻـﻞ ﻃﻠـﺐ و ﺳﻮد، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ روز درﺧﻮاﺳﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ج - ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ اﺳﺖ)درﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

 

ارسال مدارک