دفتراسنادرسمی 1147 تهران

تهران خیابان گاندی خیابان 18 پلاک 18 طبقه دوم واخد 4

 

  سردفتر مهدی علی قارداشی

 

  • ورود به سایت  /  ثبت نام 
  • 88641243-88641244
  • ارتباط مجازی =09031147999-09021221147
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
    • صاپست 1221147

     

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑﺎﻧﮑﯽ:    

- ﻣﺪارك اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ    

-اﺻﻞ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﻗﺮارداد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺠﺎز ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ   -ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر و ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ  

- ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺟﺮاﺋﯿﻪ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ :

اﻟﻒ - ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ اﺷﺨـﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ذﯾﻞ ﮐﻠﯿﻪ اوراق ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ب -ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘـﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺰاً در ﻗﺮارداد ﻗﯿـﺪ ﺷﺪه اﻋﻢ از اﺻﻞ ﻃﻠﺐ، ﺳﻮد و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

ج -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ اﻣﻼك ﯾﺎ ﺧﻮدرو) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺰاﻣـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ در دﻓـﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺪارد.

 

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ:

اﻟﻒ - ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ خود ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و اﻗﺎﻣـﺖ ﻣﺘﻌﻬـﺪﯾﻦ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ(ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﻻﺟﺮا) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺷـﻤﺎره   ﭼﮏ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻨـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و درﺻـﻮرت ﻓـﻮت ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ورﺛﻪ ( ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ورﺛﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب - ﭼﻨانچه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را دارﻧﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿـﺪ اﺻـﻞ ﻃﻠـﺐ و ﺳﻮد، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ روز درﺧﻮاﺳﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ج - ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ اﺳﺖ)درﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction