دفتراسنادرسمی 1147 تهران

تهران خیابان گاندی خیابان 18 پلاک 18 طبقه دوم واخد 4

 

  سردفتر مهدی علی قارداشی

 

  • ورود به سایت  /  ثبت نام 
  • 88641243-88641244
  • ارتباط مجازی =09031147999-09021221147
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
    • صاپست 1221147

     

 

ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا از ﻃﺮﯾﻖ دﻓـﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﭼﮏ :

1- ﻣﺪارك اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻤﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

2-اﺻﻞ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﭼﮏ

3-اﺻﻞ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺎدره از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ

4- ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺟﺮاﺋﯿﻪ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ

اﻟﻒ -درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي ﭼﮏ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ )ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ( ﯾﺎ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﻮرد ﭼﮑﻬﺎي ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ب - ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ و در ﺻﻮرت ﻓﻮت، ﻋﻠﯿﻪ وراث وي ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﺬﯾﺮش اﺳـﺖ و در   ﻣﻮرد ﭼﮑﻬﺎي ﺻﺎدره از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨـﺪه و ﻫـﻢ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﺴـﺎب ﻣﺘﻀـﺎﻣﻨﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج -در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺴﺎب ، درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮاي ﭼﮏ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣـﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ، ﭼﮏ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. د -دارﻧﺪه ﭼﮏ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ را دارد اﻋﻢ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﮏ در وﺟﻪ آن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺎم او ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﭼﮏ در ﻣﻮرد ﭼﮑﻬﺎي در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ

ﮑﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ :

1 - ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ آن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﭼﮑﻬﺎي ﺻﺎدره از ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﻋﺘﺒـﺎري ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎز ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.(  

2- وﻋﺪه دار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

3 - از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﻠﻎ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻣﺨﺪوش ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

3 - اﻣﻀﺎء ذﯾﻞ ﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

4 . - ﭼﮑﻬﺎي ﺻﺎدره از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

5 - درج ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ و ... در ﻣﺘﻦ ﭼﮏ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

1 -ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﮏ در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

2 -ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ داراي ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻨﺪوق ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

3 -ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻣﻀﺎي ﭼﮏ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

4 -ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ:

اﻟﻒ - ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﭘﺪر، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﮐﺪ ﻣﻠﯽ خود ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاﺋﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد و اﻗﺎﻣـﺖ ﻣﺘﻌﻬـﺪﯾﻦ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ(ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﻻﺟﺮا) و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺷـﻤﺎره   ﭼﮏ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻨـﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و درﺻـﻮرت ﻓـﻮت ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ورﺛﻪ ( ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ورﺛﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب - ﭼﻨانچه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را دارﻧﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿـﺪ اﺻـﻞ ﻃﻠـﺐ و ﺳﻮد، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ روز درﺧﻮاﺳﺖ و از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ج - ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ (ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ اﺳﺖ)درﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction