مدارک مورد نیاز

1  - اصل اسناد مالکیت

2  - اصل بنچاق

3  - استعلام از مدیریت امور اراضی (جهاد کشاورزی)

چنانچه سند مالکیت حکایت از مستحدثات یا باغ یا اراضی مزروعی باشد یا سابقه قبلی جهاد کشاورزی موجود باشد ، نیازی به اخذ استعلام جهاد نمیباشد

4  - اخذ استعلام ثبت از اداره ثبت مربوطه

5  - استعلام از دهیاری یا بخشداری مربوطه

 6  - پاسخ استعلام دارایی اخذ مفاصا حساب و گواهی موضوع ماده 187 ق م م

7  - آدرس و کد پستی دقیق ملک

8  - آدرس و کد پستی و شماره تلفن همراه طرفین معامله

9  - اصل مدارک شناسایی متعاملین (شناسنامه و کارت ملی )

10- اصل وکالتنامه (چنانچه سند مربوط با امضا می شود )

11 - آدرس و کد پستی دقیق ملک

 

تذکر:

1-درصورتیکه بین متعاملین صغیر باشد یا اسناد وکالتی امضا میشود از قبل با دفتر هماهنگ گردد.

2-اگر ملک مورد فروش از نوع ورثه‌ای است، وراث با مدارک هویتی خود یا نماینده آنها باید حضور داشته باشند. برگه انحصار وراثت و فرم شماره ۱۹ (مالیات برارث) نیز ضروری است .

 

اگر ملک مورد فروش از نوع ورثه‌ای است، وراث با مدارک هویتی خود یا نماینده آنها باید حضور داشته باشند. برگه انحصار وراثت و فرم شماره ۱۹ (مالیات برارث) نیز ضروری است .

ارسال مدارک