دفتر اسناد رسمی 1147 تهران

میدان ونک - خیابان گاندی خیابان 18 پلاک 18 طبقه دوم

سردفتر مهدی علی قارداشی


 

ورود به سایت  /  ثبت نام 

88641243-88641244

9031147999

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ماده 100 قانون شهرداری ها: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند .
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
تبصره 1
 در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب، وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیردادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح  می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را باحضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیحات شرکت می کند، ظرف مدت یکماه تصمیم برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ازتاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید درغیراینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درصورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه  اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود (اصلاحی بموجب قانون مصوب 175/52) 
 
تبصره 2

درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی (در بر خیابان های اصلی با خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصل جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد.)  درصورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهدنمود.

تبصره 3

 درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی (در برخیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.) درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوددداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
 
تبصره 4

 درمورد احداث بنای بدون پروانه درحوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی که اصول فی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی براخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمانی با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان درصورتی که ساختمان، ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتراست از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهدشد.

 

تبصره 5

درمورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هرپارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمانی می باشد.

 

تبصره 6

درمورد تجاوز به معابر شهری مالکین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید درصورتیکه برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاری تجاوزی دراین مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع درصلاحیت کمیسیون های ماده صد است.
 
تبصره 7

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح درکمیسیون مندرج در تبصره ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد باتوجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محرومیت از کار و درصورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم نماید. مراتب محکومیت ازطرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و دریکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد.

شهرداری مکلف است تاصدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید مأموران شهرداری نیز مکلفند درمورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و درصورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واحد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهندبود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می توان  با استفاده از مأموران اجرائیات خود و درصورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
 
تبصره 8

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی درمورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و درمورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (24/11/55) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد درمورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل ازسال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق درسند مالکیت انجام معامله بلامانع است.

 تبصره 9

ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است ازشمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

 تبصره 10

درمورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند رأی این کمیسیون قطعی است.

 تبصره 11

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهدبود.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction